avond4daagse logo

Inschrijving Avond4daagse - Home Edition gesloten.

Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven voor de Avond4daagse - Home Edition 2021.

Meld je aan voor de Avond4daagse nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van het laatste Avond4daagse nieuws.

Heb je een vraag? Stuur een berichtje naar info@avond4daagse.nl en we helpen je daar graag verder.

Sorry, er is een fout opgetreden

Inloggen

Inloggen

Je bent nu ingelogd

Uitgelogd

Je bent nu uitgelogd

Maak een nieuw account aan

Controleer e-mail

We hebben je een e-mail gestuurd om je e-mailadres te verifiëren. Volg de instructies in de e-mail om je account te activeren.

Wachtwoord vergeten

Controleer e-mail

We hebben je een e-mail gestuurd met een link voor het opnieuw instellen van je wachtwoord. Volg de instructies in de e-mail om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Taal

Mijn Profiel

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Vragen?

e-mailadres

  • Van der Hoopstraat 4
  • 9716 JK, Groningen
  • Nederland

Registreren

  • KVKnummer: 68756607
  • BTWnummer NL: 8575.78.418.B.01

Bericht verzonden

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op.

Gebruiksvoorwaarden


IMAGINE RUN BV (“IMAGINE RUN” of “IMAGINE”) is de aanbieder van eRoutes. eRoutes biedt overal ter wereld routes van de door de gebruiker gewenste afstand. De routes kunnen op eigen tempo, wandelend of hardlopend, afgelegd worden. eRoutes begeleidt in bekende en onbekende omgevingen via audio (via het te downloaden gpx bestand) en via te downloaden pdf routes om te printen. De routes brengen de gebruiker van A terug naar A door een ronde route.

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van eRoutes en het Abonnement.

1. Definities
1.1. Abonnement: het abonnement noodzakelijk voor het gebruik van eRoutes.
1.2. eRoutes: de routeplanner eRoutes
1.3. Gebruiker: de natuurlijke persoon welke op enigerlei wijze gebruik maakt van eRoutes.
1.4. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) eRoutes en de daarmee verstrekte Diensten en het Abonnement.
2.2. De Gebruiksvoorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content die worden aangeleverd, gelezen of anderszins verspreid ten behoeve van/middels/vanuit/in eRoutes.
2.3. Door het gebruik van eRoutes (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan) aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.
2.4. Uitsluitend deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Gebruiker naar zijn eigen of andere voorwaarden. IMAGINE wijst uitdrukkelijk de eventueel door Gebruiker van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand.
2.5. Alvorens eRoutes kan worden gebruikt dient de Gebruiker separaat inhoudelijk kennis te nemen van het Privacy Statement en deze vervolgens te accepteren.
2.6. Het Privacy Statement en de Gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op www.imaginerun.com.
2.7. Daar waar eRoutes gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. IMAGINE is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derde(n).
2.8. Indien via eRoutes eventueel beschikbare aanvullende diensten worden afgenomen en/of indien wordt deelgenomen aan eventueel aangeboden (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van IMAGINE van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden prevaleren deze aanvullende voorwaarden.

3. Gebruik
3.1. De Gebruiker kan eRoutes gebruiken via www.eroutes.nl.
3.2. Voor volledig gebruik van eRoutes dient de Gebruiker zich te registreren via de website door een persoonlijk account aan te maken. Op de verwerking van persoonsgegevens via de website is de Privacy Policy en het cookiebeleid van de IMAGINE van toepassing.
3.3 De Gebruiker kan starten met een gratis proefversie van eRoutes welke drie gratis routes aanbiedt voor onbepaalde tijd. Hiervoor is enkel een registratie van een persoonlijk account nodig.
3.4. De Gebruiker kan na de proefversie zijn account uitbreiden met de aanschaf van een eenmalige route, een maandabonnement (maandelijks opzegbaar) of een jaarabonnement (jaarlijks opzegbaar).
3.5. Gebruik van de eenmalige aankoop of het abonnement is direct na de betaling mogelijk en wereldwijd beschikbaar.
3.6. Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van eRoutes de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).
3.7. Om van de eRoutes gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
3.8. De verantwoordelijkheid van het verantwoord gebruiken van eRoutes ligt bij de Gebruiker zelf.
3.9. Verdere toelichting op het aankopen van een abonnement.

Betalingswijze
Om een abonnementsbijdrage te kunnen betalen moet u informatie over uw voorkeurs betalingswijze (bijvoorbeeld creditcard, online betaalservice, een externe partij of enige andere betalingswijze die beschikbaar wordt gemaakt door IMAGINE RUN) aangeven of verstrekken (de “Betalingswijze”). Als u uw betaalgegevens verstrekt, machtigt u ons en bepaalde externe serviceproviders, betaalkaart netwerken en betalingsverwerkers om uw betaalgegevens te ontvangen, op te slaan en te coderen. U kunt overstappen op een andere betalingswijze of uw informatie bijwerken door uw account op www.eRoutes.nl te bezoeken. IMAGINE RUN zal geen geld terugbetalen anders dan uiteengezet in deze voorwaarden. Als uw serviceprovider voor betalingen vaststelt dat er frauduleuze transacties hebben plaatsgevonden op uw account als gevolg van het gebruik van uw betalingswijze voor de services, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via het contactformulier op eRoutes.

Vergoedingen
Om toegang te verkrijgen tot bepaalde functies van de services, dient u mogelijk een abonnementsvergoeding te betalen. Abonnementsvergoedingen kunnen maandelijks of jaarlijks worden betaald. Alle abonnementsvergoedingen dienen vooraf betaald te worden. Indien leden overschakelen van een maand- naar een jaarabonnement, wordt het jaartarief van kracht met ingang van de volgende facturatie datum. Als u een upgrade van uw abonnement uitvoert of nieuwe service categorieën toevoegt aan uw account, kunnen deze veranderingen leiden tot een nieuwe facturatie datum. U gaat akkoord met het betalen van de abonnementsvergoedingen en van andere kosten die in rekening worden gebracht in verband met uw eRoutes-account, of dat nu op basis van een eenmalige overeenkomst of op basis van een abonnement is. IMAGINE RUN behoudt zich het recht voor om op elk moment en na tijdige voorafgaande kennisgeving de abonnementsvergoedingen en bijbehorende belastingbijdragen te verhogen, of om nieuwe vergoedingen in te stellen.

Automatische vernieuwing
Abonnementsvergoedingen worden automatisch gefactureerd aan het begin van een maandelijkse of jaarlijkse termijn, zoals van toepassing. Deze kosten worden automatisch vernieuwd totdat uw abonnement is gewijzigd of opgezegd. Uw lidmaatschapskosten zijn gelijk aan uw aanvangskosten tenzij u hierover anderszins vooraf in kennis bent gesteld. U kunt uw eRoutes-lidmaatschap op elk gewenst moment op onderstaande wijze opzeggen.

Afkoeling
Als u buiten de Verenigde Staten woont, hebt u mogelijk recht op een bedenktijd van veertien (14) dagen (de “Afkoelingsperiode”) en op een volledige restitutie van het door u betaalde bedrag, op voorwaarde dat u zich niet heeft aangemeld bij de services en deze niet heeft gebruikt als eRoutes-lid gedurende de afkoelingsperiode.

Annulering
Annulering van eRoutes-lidmaatschap.
Indien u zich heeft aangemeld voor eRoutes, dan kunt u uw abonnement beëindigen door naar uw account-pagina te gaan, of door contact met ons op te nemen op www.eroutes.nl. Annulering van een abonnement treedt aan het einde van uw huidige factuurperiode in werking. Als uw eRoutes-lidmaatschap afloopt, blijft uw account bestaan en wordt het een gratis lidmaatschap. U kunt uw abonnement op elk moment vernieuwen zonder een nieuw account te openen. Het is echter wel mogelijk dat de eRoutes-abonnementskosten intussen verhoogd zijn. U kunt te allen tijde uw account verwijderen.

4. Gebruiksrecht
4.1. Door het gebruiken van eRoutes verkrijgt de Gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om eRoutes voor niet-commercieel gebruik te gebruiken op een smartwatch of ander draagbaar apparaat of van andere fysieke vorm zoals print.
4.2. IMAGINE biedt geen technische ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat eRoutes op het toestel (foutloos) functioneert.
4.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om eRoutes op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen; aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van eRoutes gebruik zouden kunnen maken; te de-assembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.
4.4. Het is de Gebruiker niet toegestaan eRoutes op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor de IMAGINE.
4.5. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om eRoutes te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
4.6. Het wachtwoord dient door de Gebruiker strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Ingeval een wachtwoord bekend is geworden voor een derde, dient de Gebruiker het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen of – indien hij/zij zich niet meer in zijn gebruikersaccount kan aanmelden contact op te nemen met IMAGINE via de website.

5. Beëindiging gebruiksrecht
5.1. Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde duur, maar de Gebruiker kan het gebruik van eRoutes op ieder gewenst moment beëindigen, door het aangegane abonnement, danwel maandelijks, danwel jaarlijks, op te zeggen.
5.2. IMAGINE heeft het recht het gebruiksrecht schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, onder meer in geval van misbruik of onbevoegd gebruik van eRoutes. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zal de Gebruiker eRoutes niet meer gebruiken en het account verwijderen.
5.3. IMAGINE heeft te allen tijde het recht om eRoutes aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van eRoutes te beperken of de Gebruiker de toegang tot de eRoutes geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.
5.4. IMAGINE kan een upgrade voor eRoutes beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als eRoutes in de zin van de Gebruiksvoorwaarden.
5.5. De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebruik van eRoutes en het Abonnement niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen of rechten van derden. Daarnaast zal de Gebruiker bij het gebruik van eRoutes op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken of laten veroorzaken ten laste van IMAGINE of derden, noch eRoutes op zodanige wijze gebruiken dat de goede werking van de Diensten en/of eRoutes wordt verstoord.
5.6. Het gebruik van eRoutes is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
5.7. IMAGINE is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van eRoutes en Diensten.
5.8. De Gebruiker vrijwaart IMAGINE voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het Gebruik van deRoutes en/of de Diensten. De Gebruiker zal IMAGINE alle redelijke schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die IMAGINE als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
5.9. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om in eRoutes aan te geven of zijn e-mailadres gebruikt mag worden door IMAGINE en andere ondernemingen binnen IMAGINE om de Gebruiker te benaderen voor aanbiedingen van gelijksoortige producten en/of diensten. De Gebruiker kan te allen tijde en alleen via deRoutes zijn toestemming hiervoor intrekken. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar het Privacy Policy.
5.10. Behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid is IMAGINE niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van eRoutes en het niet (volledig) functioneren van de (mobiele) verbinding van de Gebruiker, IMAGINE of van derden, waardoor de Diensten niet (volledig) kunnen worden geleverd.

6. Verantwoordelijkheid van IMAGINE
6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten met betrekking tot de (inhoud van de) Diensten, eRoutes, waaronder onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij IMAGINE, dan wel bij haar licentiegevers, dan wel bij de beheerder van eRoutes.
6.2. eRoutes is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. IMAGINE kan echter niet
garanderen dat eRoutes altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. IMAGINE spant zich in voor een goed functionerende eRoutes en om eventuele problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.
6.3. IMAGINE kan eRoutes (onaangekondigd) tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen voor Gebruiker(s), zonder dat de Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.
6.4. IMAGINE is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan door ondeskundig gebruik van het Abonnement. De Gebruiker gebruikt eRoutes en de Diensten op eigen risico.
6.5. IMAGINE is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan doordat de Gebruiker voor zijn gebruikersaccount een ongeschikt wachtwoord heeft gekozen of het wachtwoord niet veilig heeft bewaard, of voor schades die door een derde worden veroorzaakt, voor wie de Gebruiker de toegang tot de Diensten mogelijk heeft gemaakt.

7. Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden
7.1. IMAGINE is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de Gebruiker echter altijd via eRoutes de meest recente versie kan raadplegen. De Gebruiker van eRoutes wordt geadviseerd de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze Gebruiksvoorwaarden, volgt tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een banner op deze website of per e-mail.
7.2. Door het gebruik van eRoutes voort te zetten nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Alle eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden treden in werking binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via eRoutes, de website www.eroutes.nl, www.imaginerun.com of via e-mail, tenzij uitdrukkelijk een ander termijn is vermeld.
7.3. Indien de Gebruiker niet instemt met wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden,
dient de Gebruiker het gebruik van eRoutes te beëindigen. Voor zover wijzigingen
in de Gebruiksvoorwaarden leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door IMAGINE te verschaffen prestaties onder de met de Gebruiker gesloten gebruikersovereenkomst tot gebruik van eRoutes, wordt de Gebruiker daarbij in de
gelegenheid gesteld om deze gebruikersovereenkomst te beëindigen door contact op te nemen met www.eroutes.nl.

8. Slotbepalingen
8.1. Indien enkele van de voorgaande voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast
dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
8.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit en verband houdende met eRoutes, Diensten en/of het Abonnement geldt uitsluitend het Nederlands recht en is de Nederlandse rechter bevoegd, met uitsluiting van andere (buitenlandse) rechterlijke instanties bevoegd om kennis te nemen van een geschil.


    

Privacy policy


Privacybeleid

eRoutes is onderdeel van Imagine Run BV. Daarom is het privacybeleid van Imagine Run BV van toepassing op het gebruik van eRoutes. 
						
In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze ​IMAGINE RUN BV​ (eRoutes) persoonsgegevens, zowel online als offline, verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. eRoutes is onder verantwoordelijkheid van ​IMAGINE RUN BV​ gemaakt.
						
Lees deze privacy policy zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door de ​IMAGINE RUN BV​. ​IMAGINE RUN BV​ verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zonder toestemming uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.
						
Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert wanneer u ons een e-mail zendt en wanneer u onze websites, apps en sociale media gebruikt.
						
Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een van onze apps downloadt of gebruikt of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven.
						
IMAGINE RUN BV​ biedt via eRoutes veel informatie aan omtrent haar bedrijf zoals ook te zien is op www.imaginerun.com en www.eroutes.nl. Indien u onze dienst gebruikt en een bestelling wilt doen kan dat ook bij derden gebeuren. Check in ieder geval ook de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.
						
Indien u uw persoonsgegevens verstrekt via ​IMAGINE RUN BV​ bewaren wij uw persoonsgegevens om uw bestelling of vraag te kunnen verwerken en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling.
						
IMAGINE RUN BV​ is daarmee een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot alle gegevens die IMAGINE RUN BV​ over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. ​IMAGINE RUN BV​ is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 zal zijn ingevoerd.
					
				
			
		
		
			
				
					
						
1. Cookies
						
U kunt aangeven welke cookies u (niet) accepteert bij het gebruik van de website. Functionele cookies zijn hierin verplicht te accepteren om een goed werkende website te bieden. eRoutes​ maakt gebruik van functionele, analytische en marketing cookies die persoonsgegevens verzamelen.
						
Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:
						
a. Rechtstreeks van u.
						
Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een actie, een account creëert, meedoet aan een wedstrijd of gratis prijsvraag, een app downloadt, een reactie op (of via ​het contactformulier van) eRoutes plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of anderszins contact opneemt met ​IMAGINE RUN BV​.
						
b. Door uw gebruik van onze websites en apps.​
U kunt onze websites en apps bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.
						
c. Van derden.
						
Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze websites of apps een geïntegreerde social media functie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze sites en apps kunnen op de social media platformen worden geplaatst.
						
2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren
						
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:
						
a. Uw contact- en accountgegevens.
						
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer u een account bij eRoutes creëert, een ticket koopt en/ of deelneemt aan onze wedstrijden of acties.
						
b. Uw betalings- en factuurgegevens.
						
Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode.
						
c. Door u online geplaatste gegevens.
						
Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u via onze website of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is).
						
U begrijpt dat wij en anderen (waaronder de derden die via eRoutes evenementen aanbieden) uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via eRoutes​ of social media functies hebt geplaatst. Bij gebruik van eRoutes kan ​IMAGINE RUN BV​ echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik van de derden van uw persoonsgegevens indien u een bestelling plaatst of anderszins uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.
						
3. Gegevens over uw voorkeuren
						
Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete evenementen of de producten die u koopt of waarnaar u informeert (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of uw recensie van een evenement). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie. Wanneer u bijvoorbeeld een ticket voor een bepaald optreden koopt en veel mensen die naar dat optreden zijn geweest ook tickets voor een ander concert hebben gekocht, kunnen we u informatie sturen over dat concert.
						
Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken wat u wel en niet op onze website hebt gedaan en welke onderdelen u bezoekt wanneer u onze website hebt verlaten.
						
4. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken
						
a. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning.
						
Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt die om informatie vragen, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt. Bij voorkeur zien wij dat vrienden of kennissen rechtstreeks contact met ons opnemen.
						
b. Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen.
Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop of u vragen een recensie te schrijven van een bezocht evenement. Daarnaast kunnen we u éénmalig een e-mail sturen om u te wijzen op een evenement dat voor u interessant kan zijn op basis van het door u reeds gekochte of bezochte evenement.
											
c. Om trends en interesses te signaleren.
						
Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.
						
d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites.
						
Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.
						
e. Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief
						
Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via deRoutes mogen wij u nieuwsbrieven sturen.
						
5. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken
						
Wanneer u een account creëert of onze apps downloadt en gebruikt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres ​app@imaginerun.com​.
						
U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:
						
a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten.
						
Om e-mails of sms-berichten of pushberichten uit de app voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap of mail aan app@imaginerun.com​. Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw bestellingen.
						
b. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.
						
Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. Of mail naar app@imaginerun.com​.
						
c. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
Ook kunt u ons verzoeken via ​app@imaginerun.com​ de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen.
					
						
6. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden
						
a. Binnen ​IMAGINE RUN BV
Wij kunnen al uw gegevens binnen ​IMAGINE RUN BV​ delen met alle betrokkenen binnen deze organisaties voor alle in deze policy genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
						
b. Derden
						
Wij delen alleen uw gegevens met een derde, anders dan onder a. indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen op die manier het gedrag van hun bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden. Indien zij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan in deze privacy policy beschreven, moet u daar expliciet om toestemming worden gevraagd. Check de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.
						
c. Derden die door u gekochte goederen en diensten leveren.​
Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze website hebt gekocht (bijvoorbeeld tickets of merchandise), zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen).
						
d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen.
Voorzover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of actie of op een evenement) en andere strafbare feiten.
						
We maken gebruik van standaard veiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaard veiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet en apps niet volledig veilig zijn. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden.
						
Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via app@imaginerun.com​. Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op ​app@imaginerun.com​. 
						
Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact met ons op via app@imaginerun.com
						
Alle verzoeken om informatie aan ​app@imaginerun.com​ dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.
					
										
Cookie beleid IMAGINE RUN BV
						
Via onze website worden functionele, statistische en marketing cookies geplaatst. Het betreft de website eRoutes. ​Er worden binnen de website functionele, statistische en marketing cookies gebruikt die persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom.
						
Wat doen cookies?
						
Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma's starten of virussen verspreiden. Cookies worden vooral op websites geplaatst.
						
Indien u via eRoutes op een website komt waarbij uw ‘buiten’ de website terecht komt kunnen daar cookies worden gebruikt. Deze geplaatste cookies worden buiten de verantwoordelijkheid van ​IMAGINE RUN BV​ geplaatst. Check de toepasselijke cookie policy van de betreffende website.
						
Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen.
						

Weigeren en verwijderen van cookies
						
U kunt uw browser op uw computer en smartphone zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
						
Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt het gebruik van de website echter niet.
						
U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.
						
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.
						
Uw rechten
						
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan app@imaginerun.com​.
						
U hebt het recht ​IMAGINE RUN BV​ te verzoeken u inzage te verlenen in uw - door IMAGINE RUN BV​ als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkte - persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan ​app@imaginerun.com
						
Alle verzoeken om informatie aan ​app@imaginerun.com​ dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijk beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen. 

Over eRoutes

Over eRoutes

eRoutes is de totaalaanbieder van recreatieve routes via een online routeplanner en mobiele app. Om de routes voor iedereen toegankelijk te houden zijn ze voor alle niveaus en vanaf elke gewenste locatie beschikbaar. Beiden bieden zowel routes als routegeleiding onderweg. Doordat de routes altijd rond zijn, kom je weer terug waar je bent gestart. De mobiele app is gratis te downloaden voor iOS en Android en wordt aangeboden in Engels en Nederlands. Naast routes biedt de mobiele app ook trainingsschema’s voor wandelen en hardlopen. De routeplanner is beschikbaar als web applicatie en vanaf een laptop of pc te gebruiken. De routeplanner gebruik je om vooraf elders je routes te plannen, uit te printen en/of te downloaden als (gpx,kml,tcx) bestand voor een sporthorloge of gps apparaat. De routeplanner is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

eRoutes is een start-up, opgericht in juni 2017, destijds onder de naam Imagine Run. Geheel in de geest van John Lennon zijn nummer Imagine, is de missie een gezondere wereld creëren. Imagine Run is door ondernemer Edwin Kuipers opgericht met een sterk persoonlijk motief. Alhoewel hij al zijn hele leven dagelijks volop in beweging is, werd hij op 45-jarige leeftijd geveld door een hartstilstand. Familie, buren en het ambulancepersoneel, maar bovenal zijn goede conditie, redden zijn leven. Ruim twee jaar later, grotendeels hersteld van zijn hartstilstand en vastbesloten om een gezonde leefstijl te hebben, bedacht hij de mobiele app die unieke ronde routes creëert: Imagine Run. Along the way zijn we erachter gekomen dat de naam Imagine Run niet meer goed past bij wie we zijn en wat we aanbieden. Jou verrassen met nieuwe routes en helpen om de wereld om je heen te ontdekken, dat is waar onze kracht ligt. Daarom heet Imagine Run vanaf november 2019 eRoutes. Het team achter eRoutes bestaat uit negen energieke collega’s die vanuit Groningen gedreven werken aan de ambitie om de hele wereld kennis te laten maken met eRoutes.

eRoutes - Imagine Run BV
Van der Hoopstraat 4
9716 JK, Groningen
Nederland

KVKnummer: 68756607
BTWnummer NL: 8575.78.418.B.01

Vragen?
info@imaginerun.com
Basis
Single
Premium - Maand
Premium - Jaar
Avond4daagse